L'Agrupació dels Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC

L'Agrupació és l'organització del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya que representa els arquitectes experts, dedicats a activitats pericials i forenses col.legiats.

A partir del dia 22 de desembre de 2015, en què per votació en l'Assemblea del COAC, s'inclou l'especialitat de Mediadors al nom de l'Agrupació, oficialment agrupa també els arquitectes mediadors. 

Té com a objectius:

- Atendre el funcionament de les llistes de pèrits judicials que elabora el Col.legi d'Arquitectes.

- Representar al Col·legi, per delegació del Degà, davant de l’Administració de Justícia, altres Col·legis i entitats interessades en tot el que faci referència a l’activitat pericial pública, privada i forense.

- Organitzar formació d'especialització dels Arquitectes en matèries, col·laborant, si fa el cas, amb la Universitat, la Magistratura i altres entitats públiques o privades.

-  Vetllar pel correcte comportament dels associats en ordre al compliment de les obligacions professionals i col·legials i, en el seu cas, posar en coneixement de la Junta de Govern del Col·legi les actuacions dels mateixos.

- Proposar a la Junta de Govern del Col·legi els barems mínims exigibles per a formar part de l'Agrupació, i per a incorporar-se l'Agrupació la llista de perits forenses.

* Vegeu el Reglament de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses

(aquest escrit no inclou les modificacions puntuals aprovades per l'Assemblea el dia 22 de desembre de 2015, que es publicaran en breu)

- DES DE 1984 -


Orígens i evolució històrica de l'Agrupació d'Arquitectes Experts

Un escrit de Jordi Griñó Sans, Arquitecte
President de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya des del 1984 al 1994
President de la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España des del 1985 al 1994
President del Collège International des Experts Architectes des del 1995 al 1998


L'Agrupació té també com a objectiu familiaritzar el públic amb l'activitat dels arquitectes experts, i organitzar la formació i la gestió de les necessitats dels arquitectes mediadors del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 
 

Ofereix orientació al públic en general sobre la mediació i com beneficiar-se'n per resoldre de manera òptima els seus conflictes. 


COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL  2018-2021

Anna Fabregat i Ulldemolins, Presidenta

Ricardo Gómez Val, Secretari

Mar Garcia i Capó, Tresorera

Rafael Mur i Soteras, Vocal

Jorge Blasco Miguel, Vocal

Joan-Lluís Zamora i Mestre, Vocal

Teresa Carbonell i López, Vocal

Elena Rosales i Castellà, Vocal de la Demarcació de l'Ebre

Romà Pàmpols i Sales, Vocal de la Demarcació de Lleida

Jaume Mutlló i Pàmies, Vocal de la Demaració de Tarragona

Juli Llueca i Fernández, Vocal de la Demarcació de Girona

Manel Casadevall i Pla, Vocal de la Demarcació de Barcelona